Obec Řídký

Přejít na obsah
Obec Řídký
Obecní úřad
Počasí
Počasí Řídký - Slunečno.cz
 
 
 
počítadlo.abz.cz

O obci Řídký

Obec se nachází v severozápadní části okresu Svitavy v nadmořské výšce 330 m, nad údolím řeky Loučné, asi 8 km jihovýchodně od Vysokého Mýta, asi 7 km severozápadně od Litomyšle při státní silnici čís. I/35. Maximální rozsah řešeného prostoru je dán hranicí katastrálního území obce o rozloze 142 ha. Z toho činí zemědělská půda 116 ha (z toho orná 68 ha), lesní půda 12 ha a zastavěné plochy 2 ha.

Krajina - Zájmové území leží v geomorfologické oblasti Litomyšlské pánve. Jedná se o mírně zvlněnou pahorkatinu. Krajina je intenzivně zemědělsky obdělávána, nejnižší místo je v k.ú. Cerekvice n/L v údolí potoka Švábenice (285 m n.m.), průměrná nadmořská výška obce je 308 m n.m. Obec je na svahu spádem orientovaným na jihozápad, podél mělkého údolí řeky Loučná (povodí Labe), tekoucí cca 700 m jihozápadně od obce, mimo katastrální území obce. Severovýchodně od státní silnice jsou zemědělská pole (orná půda), při sverozápadní hranici u potoka Švábenice je území zalesněno. Jihozápadním směrem od železniční dráhy jsou pak trvale travnaté porosty (zatravněné plochy - louky).
 
Správa - Obec je venkovským sídlem (osadou) s převažující obytnou funkcí. Organizačně je samostatnou obcí okresu s vlastním obecním úřadem. Až do r. 1990 byla součástí obce Cerekvice n/L (nad Loučnou), od té doby je samostatnou obcí bez střediskového významu. Obec nemá vlastní občanskou vybavenost a za vybaveností vyššího typu spáduje k Litomyšli, popřípadě do obce Cerekvice n/L,
která poskytuje základní občanské vybavení.
 
Doprava - Obcí prochází státní silnice I/35 spojnice Svitavy - Vysoké Mýto a železniční trať místního významu Litomyšl - Choceň (přes Vysoké Mýto). Obslužné zastávky (autobusová i železniční) jsou v obci.
 
Výroba - Většina pozemků katastru obce je zemědělsky obhospodařována (cca 114 ha, z toho 66 ha jako orná). V současné době je tato půda v pronájmu zemědělského družstva Morašice, případný přechod na soukromě hospodařící zemědělce je odvislý od změn v legislativě.Průmyslovou výrobu dříve reprezentovala dřevovýroba - zpracování dřeva a výroba nábytku, firma Dřevokomplex. Tato výroba měla nadmístní význam, neboť do ní dojížděli i zaměstnanci z Litomyšle a šíršího okolí.
 
Zástavba - Zástavba je soustředěna podél místní komunikace, vedoucí paralelně se státní silnicí I/35. Sestava objektů není výrazně řadová, ale je členěna i objekty samostatnými, orientovanými štíty do prostoru ulice a doplněna menšími přístavky hospodářských stavení, z nichž některé stojí zcela samostatně. Původní dochované objekty jsou většinou jednopodlažní zemědělské usedlosti orientované s okapovou i štítovou stranou do návsi. Většina objektů má z této strany též průjezd do dvora a zahrady. V té části pozemku jsou pak další hospodářské objekty a stodoly. Převažující část zástavby je umístěna jihozápadně od obslužné komunikace, za každým domem je zahrada, vedoucí JZ směrem až k železničnímu tělesu tratě Litomyšl - Vysoké Mýto. Prostor mezi státní silnicí I/35 a místní komunikací je zastavěn v menší míře, především hospodářskými objekty. Obec nemá žádné objekty občanského vybavení (kostel, obchod, restaurace...), které jsou v Cerekvici n/L . Samostatnou lokalitou je areál bývalého Dřevokomplexu, který je na opačné straně silnice I/35 a větší statek při železniční trati.
 
Geografické poměry - Klimatologicky patří zájmové území do oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého,
vlhkého, pahorkatinového a vrchovinného.
Průměrná roční teplota : ........ 7,7 °C
Průměrný roční úhrn srážek : ........ 729 mm
(meteorologická stanice Litomyšl - 347 m n.m.)
 
Hydrologicky spadá území do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí "Střední Labe 1 (Loučná)". Místní hydrologickou sít' tvoří: potok Švábenice, Končinský potok a několik vodotečí, které odvádějí nadbytek povrchových vod z polí a přívalové vody hlavně v období dešt'ů a jarního tání. Převážnou část roku jsou suché.
 
  Fotogalerie ...
4_3v4o0050.jpg
5_3v4o0051.jpg
6_3v4o0055.jpg
7_3v4o9821.jpg
Aktuality z obce

18. května 2020

Kde musím mít ROUŠKU od 25.5.2020

7. května 2020

PODĚKOVÁNÍ - Šití roušek

24. března 2020

Nakládání s odpadem od občanů pozitivně testovaných na Covid-19 nebo v karanténě

20. března 2020

Mobilní info karta MZČR

16. března 2020

Stanovisko praktických lékařů ke koronaviru
Doporučujeme

 

Mikroregion Litomyšlsko
 
 
Obec Cerekvice nad Loučnou
 
 
 
Prague Up & Coming
 
 
 
Turistický portál Pardubického kraje
 
 
 
NABÍDKY PRÁCE Z REGIONU
 
 
 
 
 
 
 
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti